Miljösmarta hus logotype

Det gröna Vikaholm

Vikaholm ligger söder om den nuvarande bebyggelsen på Teleborg. I området finns hästhagar, skog och två av torpen på Teleborg. Kommunen ska bevara närliggande ängar och torp, tillsammans med den djurhållning som redan finns på här. Kommunens projektgrupp ska även bevara en sjöremsa i närheten. Det finns odlingslotter som ger möjlighet till egen odling av frukt och grönsaker. Odlingar ska vara en naturlig del av offentliga platser och kvartersmark. Det satsas mycket på parkytor och planteringar. Det ska finnas stråk med planterade dubbla trädrader.


Gröna tak och fasadgrönska kommer att vara vanliga.Tillgänglighet och framkomlighet främjas så att alla ska kunna uppleva naturen. I Södra Bergundasjön finns en brygga med plats för totalt 32 båtplatser. Det finns möjlighet att ställa sig i kö. Inom 300 m från bostaden ska det finnas naturmark utan att man behöver passera en starkt trafikerad gata.